Get Adobe Flash player

Навігація

Пошук

Форма входу

Qr-код

Гімназія сьогодні

Гімназія № 48 сьогодні – це сучасний навчальний заклад, головним змістом освітньої діяльності якого є покращення якості освіти. Заклад,  який у повній мірі надає освітні послуги, створює умови для розвитку природних творчих задатків учнів, виконує завдання, поставлені перед середньою освітою,  а саме: навчання, виховання, всебічний розвиток та соціальна адаптація  дитини, формування моральної, конкурентоздатної у сучасних умовах розвитку суспільства особистості, патріота України.
Ціннісними критеріями освітнього процесу гімназії  є створення безпечного та комфортного середовища шляхом партнерських відносин всіх учасників освітнього процесу на основі педагогіки співробітництва, виконання принципів демократизації управління, академічної доброчесності, орієнтація на індивідуальні потреби учня, забезпечення прозорості та відкритості освітньої діяльності.
Історія гімназії розпочалась з 1951 року - року заснування загальноосвітньої  школи № 48, яка у 1991 році  набула статусу школи-гімназії, з 1996 року - гімназії гуманітарного спрямування.
За вагомий внесок у розвиток освіти та виховання молоді колектив гімназії у 2001 році нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а у 2016 році за Заслуги перед Українським народом педагогічний колектив гімназії нагороджений Грамотою Верховної Ради України.
Наказом № 275 від 28.10.03 р. Головного Управління освіти  і науки м.Києва гімназія визнана одним із кращих загальноосвітніх навчальних закладів 2003 року.
За результатами атестаційної експертизи гімназія двічі у 2004 та 2014 роках визнана атестованою з відзнакою.
В останні роки основна увага направлена на допомогу вчителю у використанні інформаційних Інтернет ресурсів та освітніх платформ, формування в учнів самоосвіти, внутрішньої мотивації до навчання, критичного мислення, що є важливою складовою у розуміння складних процесів розвитку суспільства в умовах політичної нестабільності, особливо коли Україна веде свою визвольну чергову війну за право бути незалежною, мати свою мову, культуру, власні погляди на власну історію.
Стратегічною метою розвитку гімназії є «Створення умов для отримання кожним учнем рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям, розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетенції через включення кожного гімназиста в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення, профільного навчання».
Пріоритетними напрямками діяльності гімназії є:
У навчанні:
 1. створення умов для освітньої діяльності здобувачів освіти, які відповідають концепції Нової української школи;
 2. постійне оновлення змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;
 3. удосконалення володіння вчителями і учнями техніками дистанційного навчання;
 4. залучення обдарованих гімназистів до науково-дослідницької діяльності, участі в різних інтелектуальних, культурних, соціальних заходах;
 5. підтримка та розвиток здоров’язберігаючого   освітнього середовища, постійна увага до стану здоров’я дитини, фізичного розвитку і психологічної рівноваги, особливо в умовах воєнного стану, коли велика частина учнів стала вимушено внутрішніми переміщеними чи навчаються за кордоном.
У вихованні:
 1. дотримання принципів дитиноцентризму, орієнтація на індивідуальні потреби учня;
 2. підтримка різних форм учнівського самоврядування, педагогіки партнерства, гармонійних особистісних взаємин учнів та вчителів;
 3. спрямування діяльності педагогічного колективу на неперервний процес виховання, формування загальнолюдських цінностей, формування і розвиток інтелектуально розвиненої, культурно багатої, духовно і морально зрілої особистості, знавця історії та культурної спадщини своєї Батьківщини.
У методичній діяльності:
 1. переорієнтація вчителів на організацію освітньої діяльності учнів в умовах швидкоплинних змін, викликів часу, повноцінного застування технологій он-лайн освіти, дистанційного навчання;
 2. увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності, особливо в освоєі новітніх технологій навчання;
 3. моніторинг професійних, загальнорозвивальних та ціннісних компетенцій педагога.
В управлінні гімназією, системі контролю за освітнім процесом:
 1. в умовах вимушеного синтезу різних форм навчання підтримка педагогічних пошуків, які сприяють збереженню якісного надання освітніх послу, професійного розвитку і свободи творчості вчителя;
 2. створення умов для реалізації педагогічної проблеми та методичної теми гімназії;
 3. дотримання працівниками, учнями правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм;
 4. забезпечення сучасних матеріально-технічних та навчально-методичних умов для всіх учасників освітнього процесу;
 5. забезпечення розвитку гімназії на основі демократизації управління, академічної доброчесності, ефективної співпраці з радою гімназії та батьківським комітетом.   
Сьогодні у 22 класах гімназії № 48 навчається 596 учнів: початкова школа – 214 (8 класів); середня школа – 297 (10 класів); старша школа – 85 (4 класи).
Освітній процес у гімназії організовано виключно українською мовою.
Українська мова - дієвий засіб ідеологічної та політичної боротьби - Українська газета Час
У гімназії вивчаються три іноземні мови: англійська, французька, польська (за вибором учнів). Старша школа навчається за профілем іноземної філології.

Англійська мова – рівень В1 - онлайн-курс - CampsterКурси французької мови Львів ➤ ABC CenterКупити Прапор Польщі, ціна 449 грн - Prom.ua (ID# 776635421)

У гімназії створена матеріально технічна база, яка відповідає сучасним вимогам школи ХХІ століття. У навчальному процесі задіяно більше 120 комп’ютерів та ноутбуків: два комп’ютерні класи, робочі місця вчителів, інформаційний центр, які під’єднані до виділеної глобальної мережі Інтернет; 22 кабінети обладнано мультимедійними комплексами з інтерактивними дошками (чотири з інтерактивними панелями), інтерактивний електронний тир, інтерактивний мультимедійний комплекс для учительської, мультимедійна підлога.
Для надання якісної освіти шляхом рівного доступу всіх дітей, вільного творчого навчання, створення безпечного та комфортного середовища шляхом партнерських відносин всіх учасників освітнього процесу на основі педагогіки співробітництва, виконання принципів демократизації управління, академічної доброчесності, орієнтація на індивідуальні потреби учня, забезпечення прозорості та відкритості освітньої діяльності у гімназії розроблено та прийнято «Положення про академічну доброчесніть», «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти».
    Педагогічну діяльність учителів, які об’єднані у п’ять методичних об’єднань, організовує науково-методична рада. Вчителями створені та постійно оновлюються власні педагогічні портфоліо, портфоліо методичної роботи обєднань учителів, освітньої діяльності гімназії загалом. Вчителі опанували та працюють з програмним забезпеченням "SMART–Notebook", «Wondershare»,   платформами та мобільними сервісами  ZOOM, Skype, GoogleClassroom, Facebook та іншою наявною цифрової інфраструктурою, Viber, Messenger, E-mail, WhatsApp  для забезпечення елементів дистанційного навчання. 
Гімназія є піонером в Україні у застосуванні мультимедійних технологій, вчителі широко застосовують систему інтерактивного мультимедіа, комп’ютерні, Інтернет, веб технології, інформаційні та освітні платформи що дозволяють створювати в навчальному середовищі гімназії своєрідні лабораторії по вивченню шкільних дисциплін, що конче необхідно при вимушеному поєднанні оф-лайн та он-лайн освіти.
У гімназії реалізуються різноманітні напрямки діяльності:
 1. застосування ІКТ у навчально-виховному процесі (розроблено п’ятирічний перспективний план на період  2020-2025 р.);
 2. виявлення, діагностика, розвиток та соціально-психологічний супровід обдарованих учнів (створено концепцію роботи з обдарованими дітьми);
 3. впровадження здоров’язберігаючих технологіїй навчання;
 4. підвищення власного освітнього рівня через призму самоосвітньої діяльності;
 5. створення психолого-педагогічних умов для науково-дослідницької, пошукової діяльності учнів; подолання учнями та вчителями внутрішнього дискомфорту, стресів, повязаних з карантинними умовами, визваними розповсюдженням Covid-19 та військовою агресією росії;
 6. широке застосування проектних технологій у міжпредметних зв’язках.
 7. втілення у життя загальногімназійних проектів: «Нова Українська Школа – країна, що належить дітям», «Професійний розвиток учителів гімназії у застосуванні Інтернет ресурсів для впровадження елементів змішаного навчання», «Ключ до успіху», «Гімназійна майстерня», «Еко «Зелена хвиля», «Однодумці: батьки, учні, вчителі»;
Логічним наслідком інноваційної роботи педагогічного колективу з новітніми технологіями є високі показники участі команд гімназії у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та Всеукраїнському конкурсі-захисті робіт учнів-членів МАН. Так, не зважаючи на військовою агресією росії, у цьому навчальному році переможцями ІІ етапу олімпіад стало 32 гімназисти, ІІІ етапу – 18; переможцями  конкурсу-захисту МАН (за 2021-2023 роки)  на І етапі стали 23 учні, ІІ етапу – 9 учнів, ІІІ етапу – 1 учень.
Всебічне використання у навчально-виховному процесі гімназії інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє залучати до цього процесу й учнів. Участь у різноманітних інформаційних проектах покращує їх творчі задатки, стимулює креативне мислення, підвищує мотивацію до навчання, вміння аналізувати, вести дискусії. Так, учениця 10 класу Оберемок М. (2021-2022 н.р.) розробила, а у 2022-2023 продовжила роботу над мобільним додатком «Екопомічники» для заохочення людей до екодіяльності та стала переможницею Всеукраїнського етапу МАН (ІІІ місце), учениця 9 класу Шульженко Евеліна (2018-2019) та 10 класу (2020-2021 н.р.) ставала призером ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови (ІІІ місце),  як учениця 10 класу, була учасником Всеукраїнської наукової профільної школи з філософії Малої академії наук України та отримала диплом І ступеня, як учасник VІ Всеукраїнської олімпіади з філософії для школярів; учениця 10 класу Гурська Катерина (2016-2017 н.р.) стала призером ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з польської мови (ІІІ місце), учениця 11 класу Нестеряк Анастасія (2015-2016 н.р.) стала призером ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (секція журналістика, ІІ місце); учень 9 класу (2019-2020 н.р.) Зборовський Роман отримав диплом, як учасник фінального етапу Всеукраїнської Інтернет олімпіади 2019 року з хімії; учениця 10 класу Захарченко Анна (2009-2010 н.р.) була учасником 17 Міжнародної конференції юних вчених в Індонезії, де захищала роботу за темою «Вплив сонячної активності на когнітивність мислення» та отримала приз за найкращий презентаційний проект, а учень 11 класу Лойко Олександр (2013-2014 н.р.) з роботою «Створення 3d моделей реальних об'єктів та маніпулювання їх голографічними зображеннями за допомогою жестів на власноруч створеному голографічному екрані, використовуючи проектор, вебкамеру та власноруч розроблене програмне забезпечення» виборов ІІ місце в конкурсі Intel-Техно Україна 2014 Національного етапу міжнародного конкурсу Intel ISEF, категорія «Комп’ютерні науки» та  представляв Україну на світовому етапі у США (спеціальний приз «Перспектива розвитку»).
Для підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології і соціальної роботи, спрямованих на захист психічного здоров’я і соціального благополуччя особистості, підвищення її адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу працює соціально-психологічна служба гімназії.
В останні роки відповідно до закону «Про повну загальну середню освіту» методична та організаційна робота у гімназії направлена на перехід до 2027 року на структуру за І-ІІ ступенів навчання.