Get Adobe Flash player

Навігація

Пошук

Форма входу

Qr-код

Науково-методична діяльність

Стратегічною метою розвитку гімназії є «Створення умов для отримання кожним учнем рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям, розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетенції через включення кожного гімназиста в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення, профільного навчання».
Методична робота з педагогічним колективом здійснюється у рамках вирішення педагогічної проблеми, яку він поставив перед собою, а саме:
«Переорієнтація роботи гімназії на новий зміст освіти, який забезпечить необхідні умови для формування ключових компетентностей гімназистів, професійних компетентностей та свободи творчості іпрофесійного розвитку вчителя» та реалізацією методичної теми : «Використання сучасних інформаційних та Інтернет технологій,   творче переосмислення навчальної діяльності для набуття необхідних компетенцій при переході на дистанційну форму роботи, самонавчання,  повноцінної реалізації змішаного навчання».
Стратегічними  напрямками роботи у методичній діяльності гімназії є:

 

 • переорієнтація вчителів на організацію освітньої діяльності учнів в умовах швидкоплинних змін, викликів часу, повноцінного застування технологій он-лайн освіти, дистанційного навчання;
 • увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності, особливо в освоєі новітніх технологій навчання;
 • моніторинг професійних, загальнорозвивальних та ціннісних компетенцій педагога.
 • переорієнтація вчителів на організацію освітньої діяльності учнів в умовах швидкоплинних змін;
 • створення комфортних умов для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника;
 • формування прагнення до оволодіння педагогікою співробітництва, вміння планувати особисту траєкторію учня;
 • формування в учителів правил дотримання принципів академічної доброчесності;
 • увага до особистості вчителя у його прагненні до застосування різних форм дистанційної освіти.
Педагогічну діяльність учителів, які об’єднані у п’ять методичних об’єднань, організовує науково-методична рада. Вчителями створені та постійно оновлюються власні педагогічні портфоліо, портфоліо методичної роботи обєднань учителів, освітньої діяльності гімназії загалом. Вчителі опанували та працюють з програмним забезпеченням SMART–Notebook», «Wondershare»,   платформами та мобільними сервісами  ZOOM, Skype, GoogleClassroom, Facebook та іншою наявною цифрової інфраструктурою, Viber, Messenger, E-mail, WhatsApp  для забезпечення елементів дистанційного навчання. 
У гімназії реалізуються різноманітні напрямки діяльності:
 • застосування ІКТ у навчально-виховному процесі (розроблено п’ятирічний перспективний план на період  2020-2025 р.);
 • виявлення, діагностика, розвиток та соціально-психологічний супровід обдарованих учнів (створено концепцію роботи з обдарованими дітьми);
 • впровадження здоров’язберігаючих технологіїй навчання;
 • підвищення власного освітнього рівня через призму самоосвітньої діяльності;
 • створення психолого-педагогічних умов для науково-дослідницької, пошукової діяльності учнів; подолання учнями та вчителями внутрішнього дискомфорту, стресів, повязаних з карантинними умовами, визваними розповсюдженням Covid-19 та військовою агресією росії;
 • широке застосування проектних технологій у міжпредметних зв’язках.
 • втілення у життя загальногімназійних проектів: «Нова Українська Школа – країна, що належить дітям», «Професійний розвиток учителів гімназії у застосуванні Інтернет ресурсів для впровадження елементів змішаного навчання», «Ключ до успіху», «Гімназійна майстерня», «Еко «Зелена хвиля», «Однодумці: батьки, учні, вчителі»;
 
В останні роки основна увага направлена на допомогу вчителю у використанні інформаційних Інтернет ресурсів та освітніх платформ, формування в учнів самоосвіти, внутрішньої мотивації до навчання, критичного мислення, що є важливою складовою у розуміння складних процесів розвитку суспільства в умовах політичної нестабільності, особливо коли Україна веде свою визвольну чергову війну за право бути незалежною, мати свою мову, культуру, власні погляди на власну історію.